Home

Registre de Contractes d'Assegurances de cobertura de mort

Assegurança defunció

  

Registre de contractes d'asseg. de cobertura de defunció Generali

Assegurança de Defunció


El Certificat de Contractes d'Assegurança de Cobertura de Defunció és el document que acredita si una persona morta tenia contractada alguna Assegurança de cobertura de mort. Si és així, el certificat també informa de l'entitat asseguradora a la qual els beneficiaris de l'assegurança han de reclamar la prestació derivada del contracte. Les dades estan disponibles en el Registre durant un termini de cinc anys des de la data de mort de l'assegurat.

Com se sol·licita?

El pot demanar, un cop transcorreguts 15 dies hàbils des de la mort, qualsevol persona que es presenti amb la sol·licitud a través de l'imprès 790, que adjunti el certificat literal de defunció expedit pel Registre Civil i que liquidi la taxa corresponent.

L'imprès 790 es pot obtenir a:

- Les gerències territorials del Ministeri de Justícia.
- Registres Civils de tot Espanya.
- Registre de Contractes d'Assegurança de Cobertura de Defunció: Plaza de Jacinto Benavente, 3. 28012 Madrid.
- Registre General del Ministeri de Justícia a Madrid: c. San Bernardo, 45, 28015 Madrid (entrada per c. de la Manzana, 2).
- A través d'Internet a www.justicia.es, en l'apartat Tràmits Personals de la secció Atenció al Ciutadà.

Pagament i lliurament de la sol·licitud:

La liquidació de la taxa es pot fer a qualsevol entitat financera col·laboradora de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (banc, caixa d'estalvis o cooperativa de crèdit). Un cop liquidada la taxa, l'imprès de sol·licitud 790 es pot lliurar personalment o enviar per correu al Registre General d'Actes d'Última Voluntat: Plaza de Jacinto Benavente, 3. 28012 Madrid (entrada per la planta baixa). També es pot lliurar personalment a les gerències territorials del Ministeri de Justícia.
 

Enllaç d'interès

Certificat de Contractes d'Assegurances de Cobertura de Defunció- Ministeri de Justícia)