Home

Caució


Generali Caució

 

GENERALI Caució
Devolució de Bestretes als Compradors d'habitatges


És l'assegurança que han de contractar de manera obligatòria els promotors d'habitatges, que són els prenedors de l'assegurança. Es garanteix als compradors/assegurats la devolució de les bestretes que paguen al promotor mentre es construeixen habitatges. La Companyia indemnitza si els habitatges no són lliurats i si el promotor no retorna les bestretes.
 

GENERALI Caució
En garantia del compliment d'obligacions legals o contractuals


És l'assegurança destinada a les empreses contractistes que formalitzen contractes amb administracions i organismes públics. Aquestes empreses són les prenedores de l'assegurança, i les administracions consten com a assegurats. Els contractes poden ser d'obres, de subministraments, d'instal·lacions o de serveis.
 
Garanties més habituals:

• LICITACIÓ. Garanties Provisionals
S'ocupa del manteniment d'una oferta presentada a un concurs
convocat per l'Administració. 

• EXECUCIÓ. Garanties Definitives 
Garanteix el compliment del contracte d'acord amb les condicions d'adjudicació.
 
• COMPLEMENTÀRIES
Les que exigeix l'Administració quan considera que el contracte ha de ser objecte d'una
garantia més gran que la d'execució normal. Són addicionals a les garanties definitives. 
 
ABONAMENT A COMPTE o BESTRETES
El contractista pot percebre part de l'import del contracte per les operacions preparatòries dutes a terme, com ara arreplegar materials, instal·lacions o equips adscrits a la obra. El pagament d'aquesta bestreta està subjecte a l'aportació de la garantia.
 
Altres garanties:

• DUANES
Cobertura que assegura davant l'AEAT el pagament degut per les empreses importadores dels aranzels corresponents a importacions de béns. Les empreses són les prenedores de l'assegurança.
Tipus de garanties: Importació directa, Quaderns ATA, Importacions temporals, Règim de perfeccionament actiu i Agents de duanes.

AENA
Aquestes garanties s'ocupen del pagament de taxes aeroportuàries davant AENA que es liquiden amb posterioritat. Les empreses obligades a presentar-les són les aerolínies, que són les prenedores de l'assegurança.

• MEFF TECNOLOGÍA Y SERVICIOS, SAU.
Les garanties presentades davant aquest organisme responen de la liquidació per part dels operadors prenedors de l'assegurança (distribuïdors, comercialitzadors) del mercat d'energia elèctrica de les diferències resultants entre les compres previstes i les realment efectuades.

OMI, POLO ESPAÑOL, S.A.
Les garanties presentades davant aquest organisme responen de la compra directa d'energia en el mercat.

• ENERGÍA
Garanties necessàries per presentar projectes d'energies renovables. El prenedor d'assegurança és l'empresa promotora de la planta, i l'assegurat és l'Administració pública que assigna els projectes.

 
No esperis més, demana un pressupost d'aquesta assegurança online i el teu Agent es posarà en contacte amb tu tan aviat com sigui possible. Si no disposes d'Agent, pots escollir-ne el teu entre els més propers al teu domicili. Comença a formar part de la gran família de GENERALI !
 
Contractar assegurança online - Generali